Weiyao Lin

Professor
Department of Electronic Engineering
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai

Email: wylin AT sjtu DOT edu DOT cn
Phone: (86)-21-34208843Current Graduate Students

Huabin Liu
Hanbo Sang
Huanyu He
Yuxi Li
Yufeng Zhang
Tao Wang
Shuyuan Li
Ge Zhang
Ziran Qin
Jiahao Fan
Kaiyuan Dong

Visiting Scholars & Students

John See (Senior Lecturer, Multimedia University, Malaysia)
Marcel Simon (Ph. D student, Friedrich-Schiller-Universitat, Jena, Germany)
Tushar Shinde (Ph.D student, Indian Institute of Technology Jodhpur, India)

Graduate Alumni

Xiaoyi He (Bilibili, Shanghai, China)
Kean Chen (Ph. D candidate, Chinese Academy of Science, China)
Zhiming Chen (UISEE, Shanghai, China)
Jinlong Peng (Tencent Youtu, Shanghai, China)
Qichao Xu (Pinduoduo, Shanghai, China)
Fan Qiu (Microsoft, Shanghai, China)
Yutong Cai (China Unicom, China)
Shihao Zhang (YITU Tech, China)
Yang Shen (Alibaba, China)
Yang Mi (Microsoft, China)
Mingliang Chen (Ph.D candidate, University of Maryland, US)
Yang Zhou (Ph.D candidate, UMass Amherst, US)
Kai Huang (Tecent Inc., Shanghai, China)
Yihao Zhang (Tencent Inc., Shanghai, China) (2017 Chinese Institute of Electronic Excellent Master Thesis award)
Yuanzhe Chen (PhD, HKUST, now with Huawei Noah's Ark Lab, China) (2015 Shanghai Excellent Master Thesis award)
Sheng Zhang (China Merchants Bank, China)
Hongyu Gao (Alibaba, Shanghai, China)
Bo Fan (East China Electric Power Design Institute, Shanghai, China)
Zheng Lu (Baidu Inc., Shanghai, China)

Undergraduate Alumni

Mingzhou Liu (Ph.D candidate, Peking University, China),2020
Zhuochun Liu (Master candidate, University of Washington, US),2020
Ru Wang (Master candidate, UCSD, US),2019
Bowen Pan (Ph.D candidate, Massachusetts Institute of Technology, US),2019
Tao Wang (Master candidate, SJTU),2019
Shuyuan Li (Master candidate, SJTU),2019
Jiani He (Master candidate, RWTH Aachen, Germany),2018
Yuxi Li (Master candidate, SJTU),2018
Yufeng Zhang (Master candidate, SJTU),2018
Xiaoxing Wang (Ph.D candidate, SJTU),2018
Wendi Wang (Master, Carnegie Mellon University, US, now with Google, US), 2018
Hao Xiao (Master, University of Washington, US, now with TuSimple, US),2017
Kean Chen (Master, SJTU, now with Chinese Acamedy of Science),2017
Xiaoyi He (Master, SJTU, now with Bilibili, China),2017
Hanxiao He (Master candidate, UCSD, US, now with Google, US),2017
Heming Sha (Master, UC Irvine, US, now with Microsoft, US),2017
Jinlong Peng (Master, SJTU, now with Tecent Youtu, China),2016
Shen Han (Master, Boston University, US, now with Splunk, US),2016 (2016 excellent bachelor thesis award of SEIEE)
Lihang Liu (Master, UT Austin, US, now with Baidu Inc., China), 2016
Yujun Long (Master, Columbia University, US, now with HIKVISION, China), 2016
Yanning Wang (Master, HKUST, Hong Kong, now with Virgo Foundation),2016
Shihao Zhang (Master, SJTU, now with YITU Tech., China),2015
Zhiyu Zhang (Master, Duke University, US, now with Google US),2015
Lexin Tang (Master, Dartmouth Collage, US, now with Magic Leap US),2015
Haoyi Liang (Ph.D, University of Virginia, US, Now with ASML, US),2014
Weiyue Wang (PhD, USC, US, now with Waymo, US), 2014
Yang Mi (Master, SJTU, Now with Microsoft, China),2014
Yang Shen (Master, SJTU, Now with Alibaba, China),2014
Xintong Han (Ph.D, University of Maryland, US, now with Malong Tech., China),2013
Hang Chu (Master, Cornell University, US, now PhD with UToronto Canada),2013 (2013 Top 1% bachelor thesis award of SJTU)
Xingtong Zhou (Master, University of Michigan, US, now with Indeed.com, US),2013
Xiaoqiong Su (Master, UCLA, US, now with Google US),2013
Yang Zhou (Master, SJTU, Now with UMass Amherst, US),2013
Mingliang Chen (Master, SJTU, Now with University of Maryland, US),2013
Tianhao Wu (Microsoft, China),2013
Xiangyu Kong (Touchpal (Chubao), Shanghai, China),2013
Bin Jin (Ph.D, EPFL, Switzerland, now with Pictet Asset Management, Switzerland),2012
Yihao Zhang (Master, SJTU, Now with Tencent China),2012 (2012 Top 1% bachelor thesis award of SJTU)
Yisi Tao (Master, UCLA, US, now with Facebook US),2012
Xinying Zeng (Master, University of Colorado, US, now with Google US), 2012
Jiajie Hu (Master, SJTU, now with Intel China),2012
Changyou Deng (Master, SJTU, now with Tencent China),2012
Jun Xie (Ph.D, University of Washington-Seattle, US, now with Google US),2011
Ning Xu (Ph.D, University of Illinois at Urbana Champaign, US, now with Adobe Research, US),2011
Yan Li (Ph.D, HKUST, Hong Kong, now with Alibaba, China),2011
Yuanzhe Chen (PhD, HKUST, now with Huawei Noah's Ark Lab, China),2011
Wuchong Liu (Huawei, Shanghai, China),2011© Weiyao Lin